فیلیپس | لومیا

فیلیپس در حال عرضه محصولی جدید، Lumea، با تکنولوژی پالس نوری شدید (IPL) بود؛

در همین حین، از PGt خواسته شد تا طرحی ارتباطی را برای گسترش و ترویج هرچه بهتر پیام اصلی این کمپین تبلیغاتی طراحی کند.